Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
[email protected]
86 82 16 66

Julen og årsskiftet 2017/18 set fra Søhøjlandets Regnskabskontor

For landbruget har året 2017 været præget af en tiltrængt prisstigning på især den animalske sektor.
Afregningspriserne var især gunstige for smågrise producenterne. Afsætningen af smågrise til udlandet (især Polen og Tyskland) pressede smågrisenoteringen opad herhjemme, hvilket gjorde at slagtesvineproducenterne ikke helt fik del i den store ”prisfest”, men at det dog alligevel har været et rigtig fornuftig år også for dem.
Mælkepriserne har ligget på et fornuftigt niveau, og det giver mælkeproducenterne et forventeligt godt år. Der var dog store udfordringer med at få majsen ensileret pga. det meget våde efterår.
Planteavlerne havde en fantastisk vækstsæson, og alt tydede på et rekord år for markbruget helt frem til høsten. Der blev da også de fleste steder høstet rekord udbytter, men det blev en ekstrem svær høst pga. vejrliget. Den ekstreme regnmængde, der faldt i høst- og efterårsmånederne, gav en utrolig våd høst og enkelte opgav helt at høste enkelte stykker, hvor det var umuligt at køre pga. vand. Halmmængderne blev også begrænset, da det var næsten umuligt at få tør.
Ekstra omkostninger til tørring, måske høsthjælp og ekstra slid på materiellet samt meget beskedne priser på korn udhulede det meste af det ekstra kornudbytte.
Eftervirkningerne for det våde efterår vil trække spor ind i 2018, da der mange steder er sået betydelige færre ha med efterårsafgrøder end planlagt.
Samlet set har 2017 været et fornuftigt år for dansk landbrug. Således kan der holdes en jul i år med lidt mere smil end det har været længe.
Den forsatte lave kornpris giver lav foderpris til den kommende sæson. Dette afspejles igen i budgetter for sæsonen 2018. I den skrivende stund er der dog stadig usikkerhed om forventningerne til afregningspriserne for 2018.
Priserne på penge er stadig ekstremt lave i hele Europa, dette på trods af Brexit og at amerikanerne af flere omgange har sat renten op.
Bidragssatser og marginalrenten i bankerne er dog forsat alt for dyre.
Det er bankernes krav om afsætning af store beløb til sikkerhedsstillelser, samt usikkerheden omkring værdierne i dansk landbrug, der har medført opjusterede rente- og bidragssatser.
Det gør det næsten umuligt at skifte bank i øjeblikket, da konkurrenceparameteret er sat ud af spil og gør forhandlingsmulighederne med bankerne langt sværere, når der står landmand på visitkortet.
Jeg ser dog ind i et nyt år, hvor dansk landbrug kom ud af 2017 ret fornuftigt, og det ser umiddelbart ud til en god start på 2018 også. To fornuftige år i træk kan der bestemt være brug for, og det vil måske give bankerne troen på landbruget tilbage.
I Søhøjlandets Regnskabskontor har det været et begivenhedsrigt år, hvor vi efter sidste års brand netop i den skrivende stund er ved at lægge sidste hånd på vores nye tilbygning.
Tilbygningen giver os yderligere plads og vil kunne rumme op til ekstra 17 arbejdspladser. Vi kan selvfølgelig ikke udfylde alle arbejdspladser på nuværende tidspunkt, men vi oplever en forsat stor tilgang af landbrugskunder, så der skal nok blive behov for pladsen.
2017 var også året, hvor vi startede planteavlsrådgivning op. Som det ses i den pressemeddelelse, som lige er sendt ud, så har jeg overtaget to lokale private planteavlsrådgivningsfirmaer dels KN Mark v/ Karsten Nielsen og dels RN FarmAdvice v/ Rasmus Nørlem.
Begge planteavlsrådgivere er samtidig blevet ansat, og vi har lavet en ny afdeling, der hedder Plante & Miljø, hvor den faglige leder er Jens Elvstrøm.
Jeg glæder mig til at kunne servicere jer med rådgivning også indenfor planteavl i 2018.
Vi har i 2017 med stor sorg mistet vores kollega og ansatte Søren Østergaard. Søren gik bort efter kort tids sygdom, og det har været et stort tab for alle på kontoret. Søren var sammen med Hanne Amstrup og Bjarne Zepernick de første jeg ansatte for nu snart 10 år siden, derfor er det også ekstra svært, for Søren havde jo altid været på kontoret og har været med til at skabe Søhøjlandets Regnskabskontor. Æret være hans minde.
Som tidligere nævnt er der fortsat kundetilgang, som bevirker at vi fortsat får nye medarbejdere.

Nyansættelser i 2017 omfatter:
Pia Nielsen, Økonomiassistent tidligere LMO
Heidi Lærke Sørensen, Økonomikonsulent tidligere Agrinord
Lene Søgaard Sekretær
Vivi Lassen Økonomiassistent
Karsten Nielsen Planteavlskonsulent tidligere KN Mark v/ Karsten Nielsen
Rasmus Nørlem Planteavlskonsulent tidligere RN FarmAdvice v/ Rasmus Nørlem

Vi håber I vil tage godt imod alle de nye ansigter.
Søhøjlandets Regnskabskontor ser frem til året 2018, hvor vi vil hjælpe jer på bedst mulige måde.
2018 bliver også året, hvor vi kan fejre vores 10 års jubilæum.
Statussedlerne kan i år findes som PDF-filer til print se vedhæftet fil, samt på vores hjemmeside www.SHLRK.dk.
Nedenfor er der lidt om emnerne: Forskudsopgørelsen 2018, Restskat 2017, Friplads til børnepasning, Håndværkerfradrag, Folkepension, varmetilskud til pensionister, Indskud på pensionsordninger og Gaver. I år også julehilsen fra Plante & Miljø afdelingen.
GOD LÆSELYST

Med ønsket om en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Forskudsopgørelsen 2018

Forskudsopgørelsen for 2018 er dannet og ligger i din skattemappe på www.skat.dk. Udover at danne grundlag for skattebetaling for 2018, anvendes forskudsopgørelsen også til beregning af pension og mulig friplads i dagsinstitutioner.

Søhøjlandets Regnskabskontor er behjælpelig med at tjekke forskudsopgørelsen på anmodning, og evt. ændre den, hvis der er behov for det.

Restskat 2017

Restskat for 2017, som betales i perioden 1. januar – 30. juni 2018, pålægges én dag-til-dag rente på 1,7 pct. p.a. 

Betales der f.eks. 50.000 kr. i restskat for 2017 den 15. februar 2018, beregnes der rente for 1 mdr. og 15 dage med 106 kr. for perioden 1. januar – 15. februar 2018.

Den beregnede rente er ikke fradragsberettiget.

Det vil derfor være en fordel, hvis man har overskudslikviditet, at få betalt sin restskat så hurtigt som muligt. Har man derimod en kassekredit med en rente på mere end 3,5 pct. p.a., kan det faktisk betale sig at vente med at betale restskatten til den 30. juni 2018. Hvis du vælger at indbetale restskatten inden årsskiftet, og du anvender virksomhedsordningen, bør du lige undersøge, hvorvidt der er plads til at betale restskatten. Betaling af skat er en privat formueudgift, der kan begrænse dine muligheder, når indkomsten 2017 skal disponeres.

Betaling af restskat efter 1. januar 2018 kan ikke længere ske via girokort, men skal ske via SKATs hjemmeside – www.skat.dk. Gå ind i din skattemappe med NemID, klik på betaling og vælg 2017 for betaling af restskat for 2017.

Friplads til børnepasning

Ansøgning om hel eller delvis friplads i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning skal indgives inden betalingen for pasningen forfalder - helst inden 1. januar 2018.

Der kan ikke søges om friplads med tilbagevirkende kraft. Der søges på baggrund af ens forskudsopgørelse for 2018. Ansøgning om friplads til børnepasning foregår digitalt via kommunens hjemmeside med brug af NemID.

Har en familie en samlet indkomst før private renteudgifter, pensionsfradrag og ligningsmæssige fradrag i 2018 på maks. 539.799 kr., kan der søges om hel eller delvis friplads. Er indkomsten under 173.801 kr., er der 100 pct. friplads.

Er man uberettiget blevet tildelt hel eller delvis friplads, skal der ske tilbagebetaling til kommunen. Kommunen vil tilbagebetale evt. for meget indbetalt til børnepasning. Det kræver dog, at man har søgt en hel eller delvis friplads til børnepasning.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Også i kalenderåret 2017 er der mulighed for at få fradrag for betaling vedr. forbedring af den private bolig.

Ordningen er opdelt i 2:

 1. Håndværksydelser (maks. fradrag 12.000 kr.)
 2. Serviceydelser i hjemmet (maks. fradrag 6.000 kr.)

For arbejde foretaget på den private bolig, kan vederlag for det udførte arbejde fordeles frit mellem hustandens personer, der inden årsskiftet er fyldt 18 år. Det er et krav, at hver person har betalt sin andel af udgiften for at kunne opnå fradrag. Ægtefæller kan dog vælge, at blot den ene af dem betaler den samlede udgift. For arbejde udført i fritidsboliger er det kun ejeren og dennes ægtefælle, der kan opnå fradrag.

Vi vil være behjælpelige med at indberette oplysningerne til SKAT og at besvare spørgsmål vedr. håndværks-og serviceydelser, da betingelserne for fradrag kan være omfattende at sætte sig ind i.

På SKATs hjemmeside – www.skat.dk - kan man se, hvilke ydelser og betingelser der knytter sig til et håndværkerfradrag (servicefradrag).

Folkepension

Folkepension 2018 bliver som udgangspunkt beregnet ud fra forskudsopgørelsen 2018. I 2019 vil pensionen for 2018 blive reguleret, hvis det i forbindelse med indberetning af selvangivelsen 2018 skulle vise sig, at beregningsgrundlaget har været forkert.

Med hensyn til folkepensionen udbetalt i 2017 sker der ligeledes en regulering, såfremt den selvangivne indkomst for 2017 viser sig at være anderledes end den forskudsregistrerede.

Har man fået udbetalt for lidt i folkepension, vil det manglende beløb blive udbetalt, og har man fået for meget i folkepension, vil beløbet blive opkrævet.

Varmetilskud til pensionister

Pensionister kan afhængig af den personlige tillægsprocent (fremgår af pensionsmeddelelsen) søge om varmetilskud. For ægtepar og samboende, kan der for 2017 søges tilskud til varmeudgifter over 7.650 kr. og for enlige for varmeudgifter over 5.100 kr.

Ansøgning skal ske via www.borger.dk og sker på baggrund af gennemsnittet af de seneste 3 års afholdte varmeudgifter.

Indskud på pensionsordninger

Indbetalinger skal ske senest 29. december 2017. Tjek med bank eller forsikringsselskab, hvornår de senest modtager indbetalinger på pensionsopsparingen i år.

Der er følgende muligheder for pensionsindbetaling:

 

Aldersopsparing

Ratepension

Livsvarig Pension

Oprettes senest:

15 år efter din pensionsudbetalingsalder

15 år efter din efterlønsalder

Kan altid oprettes

Kan der tilknyttes forsikringer?:

Nej

Ja

Ja

Begunstigelse:

Ja

Ja

Ja

Modregning i offentlige ydelser?:

Kun efterløn

Ja

Ja

Fradrag ved indbetaling?:

Nej

Ja

Ja

Skat ved udbetaling?:

Nej

Ja, beskattes som personlig indkomst.

Ja, beskattes som personlig indkomst.

Max indskud

29.600

-

-

Max fradrag

-

53.500

49.300*

*Mulighed for større fradrag under visse betingelser.

Pensionsindskud for selvstændige erhvervsdrivende efter 30 %-ordningen

Selvstændige erhvervsdrivende kan fortsat indbetale efter den såkaldte 30 %-ordning. Ordningen giver mulighed for, at den selvstændige kan indbetale op til 30 % af virksomhedens resultat før finansiering på en pensionsordning. Er indskuddet større end 53.500 kr. kan der kun gives fradrag i indkomsten ved indskud på en livsvarig livrente. Indskuddet har ingen loft, når blot det ligger inden for 30 % af beregningsgrundlaget.

Gaver

Der kan i 2017 ydes afgiftsfrie gaver i form af kontanter eller formuegoder af værdi, så længe værdien ikke overstiger et beløb på 62.900 kr./ 22.000 kr. til henholdsvis børn og svigerbørn.

I 2018 er de afgiftsfrie gavebeløb henholdsvis 64.300 kr. og 22.500 kr.

Der kan overføres afgiftsfrie gaver til visse andre persongrupper, så kontakt os gerne for at høre mere om mulighederne.

Plante & Miljø

I den nye afdeling Plante & Miljø ser vi frem til et nyt og spændende 2018, med nye rutiner samt en målsætning om at fortsætte og udbygge aktuel planteavls- og miljørådgivning tilpasset den enkeltes behov. 

Vi deler nu kontor og står stærkere med den bredere faglighed i forhold til rådgivning indenfor området. Vores mobiler og mails er altid åbne.

Plante:

2017 vil helt sikkert blive et af de år, som vi husker tilbage på som et helt særligt høstår og efterfølgende efterår, med alle de besværligheder det har medført. Dog er det glædeligt, at der trods bøvlet, stort set er høstet gode udbytter i alle afgrøder, lige fra græsfrø til silomajs og slætgræs. Prisniveauet kan vi ikke gøre så meget ved.

I 2018 skal vi forholde os til fosforloftet, det ser dog ud til, at det går uden de store problemer i de fleste gødningsplaner. Bedrifter med stort husdyrhold, som endnu ikke har fået udarbejdet gødningsplanen for kommende år, opfordres til snarest at få lavet den nye gødningsplan og dermed få afdækket, om der er en ny situation, der kræver handling.

Afdriftsreduktion under arbejdet med marksprøjten er nu også et aktuelt tema. Heldigvis erfarer de fleste, at der rent faktisk kan observeres en positiv forskel med mindre afdrift, og dermed større udnyttelse. Det er jo dejligt, når regler og krav kan omsættes til noget positivt.

Aktuelt i 2018:

 • Ny lov, nu skal der også laves P-regnskab
 • Kvælstof og fosforvådområder (runde 1)
 • Kvælstof og fosforvådområder (runde 2)
 • Pleje af græs og naturarealer.

OBS! Den 30. januar 2018 afholder vi Opfølgningskursus til Sprøjtecertifikat /-bevis i samarbejde med Dalum Landbrugsskole her på Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg. Se nærmere på www.SHLRK.dk.

Miljø:

Året har budt på en ny miljølovgivning, godkendelser skal fremover foregå efter stiplads model og ikke efter besætningsstørrelse. Det betyder, at begrebet DE er afskaffet, ligesom arealerne ikke længere indgår i godkendelsen af husdyrbruget. Flytning af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til Augustenborg har også præget året. De nye medarbejdere i den nuværende Landbrugs- og Fiskeristyrelse gør deres bedste for at løse opgaverne. De er nok bare spændt for hårdt for, med et godt landbrugs udtryk. Svartiderne på de forskellige støtteordninger har i 2017 været konstant stigende. Dog er der bevilliget flere penge til udvidelse af arbejdsstyrken på området fra 2018.

Aktuelt i 2018:

 • Sammenskrivning af lovgivninger på miljøområdet
 • Tilskud til Miljøteknologi 2018
 • Tilskud til Etablering af løsdrift i Farestalde 2018
 • Tilskud til Modernisering af Kvægstalde 2018
 • Tilskudsordninger til miljømæssige tiltag i naturområder og enge 2018.