Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
[email protected]
86 82 16 66

Produktivitet i svineproduktionen 2014

d. 10.08.15

Produktivitet i svineproduktionen 2014
Landsgennemsnittet for produktivitet 2014 viser en fremgang på 0,6 fravænnet gris pr. årsso. Smågrisene viser en stort set uændret produktivitet. Slagtesvinene viser en reduktion i foderforbrug på 0,01 FEsv pr. kg. tilvækst og en stigning i daglig tilvækst på 15 gram. Videncenter for Svineproduktion har indsamlet produktionsdata for 2014 i en række danske svinebesætninger.

Undgå likviditetspres pga. energiafgift

d. 13.03.15

Undgå likviditetspres pga. energiafgift

Hvis du har et årligt elektricitetsforbrug på over 100.000 kWh er forbrugsregistrering muligvis et tema for dig. Forbrugsregistrering betyder at, virksomheder ikke skal indbetale afgift til sin energileverandør, for efterfølgende at få afgiften refunderet af SKAT. Forbrugsregisteringen indebærer at virksomheder skal foretage nettoafregning af afgifter. Det betyder at den registrerede, kun skal betale afgift, af det ikke- godtgørelsesberettigede energiforbrug.

Hvad sker der med renten?

d. 05.02.15

Hvad sker der med renten?

Vi bevæger os i historiske lave renter i disse måneder, og en række hændelser inden for kort tid, har trukket de helt store overskrifter i pressen, f.eks. i form af: ” Negativ rente på F1 lån” og ”1,5 pct. rente i 30 år en mulighed”. Situationen har skabt moderat panik hos både almindelige låntagere og realkreditinstitutterne, der ikke helt ved hvordan de skal håndtere situationen. Men hvad er det, der sker?

Indskud på ratepension suppleret med opfyldningsfradrag 30 pct. ordningen

d. 21.12.14

I 2014 er det sidste mulighed for at benytte opfyldningsfradraget for indskud på ratepension. Reglen er, at der må indskydes i alt op til 30 pct. af overskuddet i virksomheden, og det er resultatet før renteudgifter, også selvom der bruges virksomhedsordning. Har man f.eks. et overskud før renter på 1.200.000 kr. og renteudgifter på -800.000 kr., er det muligt at indbetale op til -360.000 kr. på en ratepension i 2014.

Indbetalinger skal ske senest 31. december 2014, tjek med bank eller forsikringsselskab, hvornår de senest modtager indbetalinger på pensionsopsparingen i år. Da man jo ikke den 31. december 2014 kender det nøjagtige overskud for 2014, kan man jo ikke præcis indbetale 30 pct. af overskuddet, men har man indbetalt for meget, kan man vælge at søge det for meget indbetale beløb tilbage. Er der derimod indbetalt for lidt, kan man ikke efterfølgende indbetale ekstra.

Varmetilskud til pensionister

d. 21.12.14

Pensionister kan afhængig af den personlige tillægsprocenten (fremgår af pensionsmeddelelsen) søge om varmetilskud. For ægtepar og samboende for varmeudgifter over 7.200 kr. og for enlige for varmeudgifter over 4.800 kr.

Ansøgning skal ske via www.Borger.dk og sker på baggrund af gennemsnittet af de seneste 3 års afholdte varmeudgifter.

Folkepension

d. 21.12.14

Folkepension 2015 bliver som udgangspunkt beregnet ud fra forskudsopgørelsen 2015. Men som noget nyt fra 2015 vil pensionen blive reguleret, hvis det efterfølgende viser sig, at beregningsgrundlaget har været forkert.

Det sker, når SKAT i løbet af foråret 2016 modtager selvangivelsen, og der bliver dannet en årsopgørelse. Med direkte forbindelse til pensionsudbetalingen for 2015 kan det automatisk beregnes, om der er udbetalt for lidt eller for meget i folkepension.

Har man fået udbetalt for lidt i folkepension, vil det manglende beløb blive udbetalt, og har man fået for meget i folkepension, vil beløbet blive opkrævet.

Servicefradrag

d. 21.12.14

Også i kalenderåret 2014 er der mulighed for at få fradrag for betaling vedr. forbedring af den private bolig.

For at en serviceydelse kan give fradrag for i alt op til 15.000 kr. pr. person i husstanden over 18 år skal følgende betingelser være opfyldt:

Krav til servicefradrag i 2014:

  • Arbejdet er udført på din faste bopæl i 2014 og betalt senest 28. februar 2015. Dit sommerhus er også omfattet af reglerne.
  • Arbejdet er dækket af SKATs liste over service og vedligeholdelse med fradrag.
  • Arbejdet er betalt med et betalingskort eller via bank eller netbank.
  • Du har gemt dokumentation for arbejdet og betalingen.
  • Vedligeholdelse er udført af en momsregistreret virksomhed. Service er udført af en momsregistreret virksomhed eller af en privatperson, der har almindelig skattepligtigt til Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af 2014.
  • Du har almindelig skattepligt i Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af 2014.
  • Du får ikke anden offentlig støtte til arbejdet for eksempel under hjemmeserviceordningen.

Vi vil være behjælpelige med at indberette oplysningerne til SKAT, samt i øvrigt besvare spørgsmål om servicefradraget.

På SKATs hjemmeside – www.Skat.dk - kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan fratrække.

Friplads til børnepasning

d. 21.12.14

Ansøgning om hel eller delvis friplads i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning skal indgives inden betalingen for pasningen forfalder - helst inden 1. januar 2015.

Der kan ikke søges om friplads med tilbagevirkende kraft. Der søges på baggrund af ens forskuds-skema for 2015. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside, og der skal søges digitalt via kommunens hjemmeside.

Har en familie en samlet indkomst før private renteudgifter, pensionsfradrag og ligningsmæssige fradrag i 2015 på maks. 509.700 kr. kan der søges om hel eller delvis friplads. Er indkomsten under 164.101 kr. er der 100 pct. friplads.

Ved opgørelsen af indkomsten til brug for ansøgning om friplads er der begrænsninger i afskriv-ningerne på maskiner og bygninger.

Er man uberettiget blevet tildelt hel eller delvis friplads, skal der ske tilbagebetaling til kommunen. Som noget nyt fra 2016 vil man af kommunen blive tilbagebetalt evt. for meget betalt beløb til pasning af børn. Det kræver dog, at man har søgt en hel eller delvis friplads til børnepasning.

Restskat 2014

d. 21.12.14

Det er ikke længere muligt, uden rentetillæg, at betale restskat på op til 40.000 kr. inden den 30. juni 2015, som man tidligere kunne gøre. Der kan dog stadig betales restskat uden rentetillæg inden den 31. december 2014.

Restskat for 2014, som betales i perioden 1. januar – 30. juni 2015, pålægges én dag-til-dag rente på 2,9 pct. p.a. svarende til ca. 0,24 pct. pr. mdr. eller 0,01 pct. pr. dag.

Betales der f.eks. 50.000 kr. i restskat for 2014 den 15. februar 2015, beregnes der rente for 1 mdr. og 15 dage med 0,01 pct. om dagen = 5 kr. om dagen og 225 kr. for perioden 1. januar – 15. februar 2015.

Den beregnede rente er ikke fradragsberettiget.

Det vil derfor være en fordel, hvis man har overskudslikviditet, at få betalt sin restskat så hurtigt som muligt. Har man derimod en kassekredit med en rente på 7-8 pct. p.a., kan det faktisk betale sig at vente med at betale restskatten til den 30. juni 2015.

Betaling af restskat efter 1. januar 2015 kan ikke længere ske via girokort, men skal ske via SKATs hjemmeside – www.Skat.dk.

Forskudsopgørelsen 2015

d. 21.12.14

I november blev forskudsopgørelsen for 2015 dannet. Udover at danne grundlag for skattebetaling for 2015, anvendes forskudsopgørelsen 2015 også til beregning af pension og mulig friplads i dagsinstitutioner.

Da det efterhånden vil være de færreste, der får tilsendt en forskudsopgørelse i papirudgave, skal skatteyder selv være opmærksom, via SKATs TastSelv-kode, om 2015 forskudsopgørelsen er korrekt.

Bliver der betalt til renteswap, eller er der underskud til fremførsel, kan man ikke være sikker på, at 2015 forskudsregistreringen tager højde for dette, og der vil blive opkrævet betydelige beløb i B-skat. Tjek jeres PBS for januar for at se, om der skal betales større beløb end normalt i B-skat.

Søhøjlandets Regnskabskontor er behjælpelig med at tjekke forskudsopgørelsen på anmodning, og evt. ændre den, hvis der er behov.

Invitation til reception for Knud Peter Knudsen og Flemming Torp

d. 20.11.14

Vores økonomi- og ejendomskonsulent Knud Peter Knudsen, Søhøjlandets Regnskabskontor, har valgt at gå på pension, men vil fortsat være stadig tilknyttet kontoret vedr. ejendomshandler. I Knud Peters sted har vi ansat økonomikonsulent Flemming Torp, 45 år, som kommer fra en lignende stilling ved LMO i Horsens.

I denne anledning inviterer vi til reception for dem begge:

Tirsdag den 25. november 2014 kl. 11.30 - 14.00 i vores lokaler på Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg

JULEHILSEN fra Søhøjlandets Regnskabskontor

d. 17.12.14

2014 går snart på hæld, og det er igen tid til, at reflektere over året.

Året 2014 har inden for landbruget været præget af en stor opdeling i indtjeningen i første og andet halvår.

Første halvår var præget af en vis optimisme inden for stort set alle driftsgrene i landbruget. Der var rimlige priser inden for både kødpriser og mælkepriser. Dette gav grobund for, at der var kommet stabilitet i indtjeningerne efter en del år med vigende priser og dermed dårlige resultater til følge. Det medførte også, at finanstilsynet opjusterede deres vurderinger på jordpriserene med mellem 10.000 – 15.000 kr. pr. ha.

Andet halvår startede fint, men pga. de sanktioner, som EU og dermed også Danmark har lagt overfor Rusland og Putin, blev der fra Rusland foretaget modsanktioner, der specielt har ramt dansk landbrug. Dette har givet nogle store udfordringer særligt i den sidste del af andet halvår. Der er givet historisk lave priser på både mælk og kød, der ikke har været lavere de sidste mange år.

Reglerne omkring virksomhedsordningen er ændret

d. 18.11.14

Folketinget vedtog i september en omfattende ændring af virksomhedsskatteloven. Den kan allerede nu have betydning for dig som erhvervsdrivende der opgør og selvangiver erhvervsindkomsten efter reglerne i virksomhedsordningen.

Flemming Torp

d. 08.11.14

Flemming Torp

Flemming Torp, 45 år, er ansat som økonomikonsulent ved Søhøjlandets Regnskabskontor pr. 1. november 2014 med rådgivning ifbm. skatteforhold, strategi, generationsskifte og dødsboer som hovedområder.

Pressemeddelse, 30/9 - Miljøafdeling

d. 30.09.14

Søhøjlandets Regnskabskontor udvider med miljøafdeling

Rådgivningsvirksomhed med speciale i økonomi og regnskab opretter miljøafdeling.

Produktionslandmænd kan nu også få miljørådgivning via Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg, der i dag rådgiver og servicerer inden for regnskab og økonomi.

Virksomheden har netop ansat agronom Jens Elvstrøm som miljøkonsulent og oprettet ”Søhøjlandets Miljørådgivning”. Foreløbig med to ansatte, en konsulent og en sekretær, men med ambitioner om flere miljørådgivere i løbet af nærmeste fremtid.

<<  1 2 [34 5  >>