Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
[email protected]
86 82 16 66

Søhøjlandet’s Regnskabskontor har fået medhold i landsskatteretten om at en nedlagt landbrugsejendomme kan godt være i virksomhedsordning

d. 03.01.14

Søhøjlandet’s regnskabskontor har på vegne af en landmand vundet en sag i landsskatteretten om at en ejendom vurderet som kode 01- beboelsesejendom er erhvervsmæssigt drevet med fradrag for vedligeholdelse af driftsbygninger, ejendomsskat, forsikringer og afskrivninger på bygninger samt berettiget til at anvende virksomhedsordning.

Oplysning om firmanavn og cvr-nr. på firmabil

d. 23.12.13

Det er kun firmabiler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt , der fra 111 2013 er pålagt , at oplyse om firmanavn og cvr.nr. på siden af bilen.
Biler på papegøjeplader eller gulplade-biler med tilladelse til privat brug er fritaget for denne bestemmelse.
 

Bekæmpelse af sort arbejde

d. 23.12.13

Som led i bekæmpelse af sort arbejde kan man ikke længere få fradrag for omkostninger på over
10.000 kr. pr. kalenderår, når der er betalt kontant eller med check.
10.000 kr's grænsen gælder også når flere mindre beløb til samme leverandør udgør over 10.000 kr. Der er dog den mulighed for fradrag, hvis der særskilt og senest 14 dage efter betalingen indberettes til Skat, at der er købt og betalt en ydelse kontant eller med check.
Begrænsning i fradragsretten for kontant betaling gælder fra 1/7 2012 og for betaling med check fra den 15/11 2012. Har man i ovennævnte periode betalt kontant eller med check, vil Søhøjlandets Regnskabskontor være behjælpelig med indberetningen til Skat, også selvom 14 dages fristen er overskredet.
 

Servicefradrag

d. 23.12.13

Også i kalenderåret 2013 er der mulighed for, at få fradrag for betaling vedr. den private bolig.

For at en serviceydelse kan give fradrag for i alt op til 15.000 kr ./person i husstanden over 18 år skal følgende betingelser være opfyldt:

Krav til servicefradrag i 2013:

• Arbejdet er udført på din faste bopæl i 2013 og betalt senest 28/2 2014. Dit sommerhus er kun omfattet, hvis du bruger det til lovlig helårsbeboelse.
• Arbejdet er dækket af SKATs liste over service og vedligeholdelse med fradrag.
• Arbejdet er betalt med et betalingskort eller via bank eller netbank.
• Du har gemt dokumentation for arbejdet og betalingen.
• Vedligeholdelse er udført af en momsregistreret virksomhed. Service er udført af en momsregistreret virksomhed eller af en privatperson, der har almindelig skattepligtigt til Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af 2013.
• Du har almindelig skattepligt i Danmark og er fyldt 18 år inden udgangen af 2013.
• Du fa'r ikke anden offentlig støtte til arbejdet for eksempel under hjemmeserviceordningen.

Vi vil være behjælpelige med at indberette oplysningerne til Skat, samt i øvrigt besvarer spørgsmål om servicefradraget.

På Skat's hjemmeside - Skat.dk - kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan fratrække.
 

Friplads til børnepasning

d. 23.12.13

Ansøgning om hel eller delvis friplads i dagpleje, vuggestue, børnehave eller skolefritidsordning skal indgives inden betalingen for pasningen forfalder - helst inden 1.januar 2014.

Der kan ikke søges om friplads med tilbagevirkende kraft. Der søges på baggrund af ens forskuds­ skema for 2014. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside, og der skal søges digitalt via kommunens hjemmeside.

Har en familie, en samlet indkomst før private renteudgifter, pensionsfradrag og ligningsmæssige fradrag i 2014 på ikke over 502.199 kr. kan der søges om hel eller delvis friplads. Er indkomsten under 161.701 kr. er der 100% friplads.

Ved opgørelsen af indkomsten til brug for ansøgning om friplads er der begrænsninger i afskriv­ ningerne på maskiner og bygninger.

Er man uberettiget blevet tildelt hel eller delvis friplads skal der ske tilbagebetaling til komml1nen. Var man berettiget til friplads, men ikke fik søgt får man ikke det betalte beløb til børnepasningen refunderet.
 

Restskat 2013

d. 23.12.13

Det er ikke længere muligt uden rentetillæg, at betale restskat på op til 40.000 kr. inden d. 30/6, som man hidtil har kunnet gøre.
Der kan dog stadig betales restskat uden rentetillæg inden d. 31/12 2013.

Restskat , som betales i perioden 1/1 - 3016, pålægges en dag til dag rente p.t. ca. 0,3 %/mdr.

Betales der f.eks. restskat for 2013 d. 15/2 2014, beregnes der rente for 1 mdr. og 15 dage ca. 0,3%. Den nøjagtige renteprocent offentliggøres medio januar 2014.

Den beregnede rente er ikke fradragsberettiget.

Det vil derfor være en fordel, hvis man har overskudslikviditet, at få betalt sin restskat så hurtigt som muligt.

Betaling af restskat efter 111 2014 kan ikke længere ske via girokort, men skal ske via Skat's hjemmeside - Skat.dk.

Ovenstående er ligeledes gældende for indbetaling af restarbejdsmarkedsbidrag. Der vil også ved restarbejdsmarkedsbidrag blive beregnet rente fra den 1/1.

Forskudsopgørelsen 2014

d. 23.12.13

I november blev forskudsopgørelsen for 2014 dannet, og udover at danne grundlag for skattebeta­ ling for 2014, anvendes forskudsopgørelsen 2014 også til beregning af pension og mulig friplads i dagsinstitutioner.

Da det efterhånden vil være de færreste, der får tilsendt en forskudsopgørelse i papirudgave, skal skatteyder selv være opmærksom, via Skats TastSelv-kode, om 2014 forskudsopgørelsen er rigtig.

Får man som en del af sin løn arbejdsgiver betalt kapitalpension, skal man være opmærksom på, at den forventede indbetalte kapitalpension bliver tillagt indkomsten. Derved bliver det 14 dages eller månedlige fradrag reduceret betydeligt.

Bliver der betalt til renteswap, eller der er underskud til fremførsel, kan man ikke være sikker på, at 2014 forskudsregistreringen tager højde for dette, og der vil blive opkrævet betydelige beløb i B­ skat. Tjek jeres PBS for januar, for at se, om der skal betales større beløb end normalt i B-skat.

Søhøjlandets Regnskabskontor skal nok være behjælpelig med at tjekke forskudsopgørelsen, og evt. ændre den, hvis der er behov.

Tjek dit forskudsskema 2014

d. 01.12.13

Skat har nu udarbejdet forskudsopgørelse for 2014. Normalt vil det være tallene fra 2012 selvangivelsen der er fremført til 2014, der danner grundlag for det nye forskudsskema.

Det har dog vist sig, at der ikke i alle tilfælde er sket en fremførsel af tallene fra 2012 til 2014. Der hvor vi har konstateret fejl i forskudsopgørelse 2014: underskud er 0-stillet og samtidig er renteudgifter også 0-stillet.

Er der i 2012 indbetalt på kapitalpension, som i 2014 er en ratepension, men da fradrag for kapitalpension er afskaffet, er det pensionsfradrag ikke fremført. Er der i stedet valgt indbetaling  på ratepension, er det beløb ikke fratrukket på forskudsopgørelsen 2014

Fradrag for anden kapitalindkomst i virksomheden (renteswap) er ej heller fremført. Man bør derfor  allerede nu tjekke sin forskudsopgørelse, så man slipper for B-skatteopkrævninger i 100.000 kr’s klassen i januar måned.

For jer der søger friplads til børnepasning, skal også være opmærksom på, at forskudsregistrering er rigtig da der dannes grundlag for om der kan bevilges hel- eller delvis friplads.

Vi her på regnskabskontoret er selvfølgelig behjælpelig med at tjekke, og evt. rette forskudsopgørelsen.

Gaver til medarbejderne

d. 23.12.12

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Der er dog visse undtagelser for smågaver.

 

Arbejdsgiverbetalt beklædning

d. 23.12.12

 

Udgifter til tøj er som udgangspunkt en privat udgift. Hovedreglen er derfor, at en medarbejder, der får stillet tøj, sko el- ler anden beklædning til rådighed af sin arbejdsgiver, er skattepligtig af markeds- værdien heraf.

Der er tre undtagelser til hovedreglen om, at arbejdsgiverbetalt beklædning m.v. er skattepligtig

  • Egentligt arbejdstøj (såsom uniformer, kitler, sikkerhedsbeklædning)

  • Omfattet af bagatelgrænse på kr. 5.500

  • Særlige regler for ulønnede (bestyrelsesmedlemmer, medhjælpere i foreninger etc. kan under visse betingelser mod- tage eksempelvis sportsbeklædning uden skattemæssige konsekvenser). 

moms – slutseddel, købe- og lejekontrakt

d. 05.12.12

Ved handel med fast ejendom og biler bliver der ofte udarbejdet en slutsed-
del, købekontrakt eller lejekontrakt, som anvendes som bilag i bogføringen og dermed som dokumentation for moms- og skattemæssige fradrag.

I henhold til en dom fra Landsskatteretten kan der ikke godkendes momsfradrag på grundlag af en slutseddel, købekontrakt eller lejekontrakt. For, at der kan godkendes momsfradrag, skal der foreligge en faktura.

I forbindelse med leje af lokaler er det ikke tilstrækkeligt, at der foreligger en lejekon- trakt, hvoraf det fremgår, at lejen og evt. forbrugsafgifter er tillagt moms. 

UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING

d. 08.04.12

 

DER BLIVER IKKE GIVET DISPENSATION FOR NEDFÆLDNINGSKRAV. MILJØSTYRELSEN HAR UNDERKENDT LANDBRUGETS PÅSTAND OM AT NEDFÆLDNING I GRÆS PÅFØRER LANDBRUGET MIA TAB.

NYT! Udbringning af husdyrgødning er nu omfattet af krydsoverensstemmelse se nærmere her.

Loven om randzoner

d. 15.08.12

Loven om randzoner

Loven kan have stor betydning for den enkelte jordejer, da der skal lægges randzoner på 10 m omkring alle åbne vandløb, og søer større end 100 m2 , hvor der vil være forbud mod sprøjtning, gødskning og i det hele taget at dyrke jorden.

De skal udlægges senest 1.september, med mindre der er afgrøder på arealet, der først høstes senere.

Kend fremtiden indenfor råvarer, renter og skat

d. 04.11.12

Finanshuset Demetra i Silkeborg

v/Chefstrateg Svend Jørgen Jensen

gav deres bud på råvarepriser og rentemarkedet

 

Søhøjlandets Regnskabskontor

v/Økonomikonsulent Knud Peter Knudsen

orienterede om nyheder i forbindelse med skattereformen

 

Søhøjlandets Regnskabskontor

Nørreskov Bakke 28, 8600 Silkeborg

Hvad med arven?

d. 05.12.12

Såfremt der ikke er oprettet testamente, fordeles arven i henhold til arvelovens bestemmelser.

Arveloven er opdelt i 3 arveklasser, som er beskrevet nedenfor – den 4. ”arveklasse” er Statskassen.

<<  1 2 3 [45  >>