Undgå likviditetspres pga. energiafgift

Hvis du har et årligt elektricitetsforbrug på over 100.000 kWh er forbrugsregistrering muligvis et tema for dig. Forbrugsregistrering betyder at, virksomheder ikke skal indbetale afgift til sin energileverandør, for efterfølgende at få afgiften refunderet af SKAT. Forbrugsregisteringen indebærer at virksomheder skal foretage nettoafregning af afgifter. Det betyder at den registrerede, kun skal betale afgift, af det ikke- godtgørelsesberettigede energiforbrug.

For at, kunne foretage registreringen, forekommer en række krav. Heriblandt at virksomheden har et elektricitetsforbrug på over 100.000 kWh om året, hvoraf mindst 87. pct af den samlede afgift til elektricitet er refunderbart. Samt der foretages månedlig opgørelse og indberetning af nettoafgift.

Hvis ordningen evt. har relevans for dig, vil vi være behjælpelige med yderligere oplysninger herom og registrering hos SKAT.

VEDR. FORBRUGSREGISTRERING FOR ENERGIFORSYNING

Ved vedtagelse af, lov nr. 462 af 9. juni 2004, skete en række ændringer af reglerne i energiafgifts-lovene. Det indebar bl.a. at momsregistrerede virksomheder, under visse forudsætninger kan blive afgiftsregisteret hos SKAT af sit forbrug bl.a. af:

  • El, og
  • Varme

Registeringen betyder at, virksomheder ikke skal indbetale afgift til sin energileverandør, for efterføl-gende at få afgiften refunderet af SKAT. Derimod skal de i stedet foretage nettoafregning af sine afgifter. Det har den betydning at virksomhederne kun skal betale afgift af det ikke-godtgørelsesberettigede energiforbrug.

HVEM ER REGLERNE FORBEHOLDT FOR?

Forbrugsregisteringen er ikke en allemandsret. For landbrugsvirksomheder er det især, forbrugsregi-strering af elektricitet der er relevant. For at kunne registere sig, skal virksomheden opfylde elafgifts-loven § 4 stk. 3:

… virksomheder med et årligt elektricitetsforbrug på over 100.000 kWh inden for samme lokalitet, direkte leveret fra en energileverandør efter lovens bestemmelser, hvor tilbagebetaling af afgift udgør mindst 87 pct. afgiften kan registerets hos told- og skatteforvaltningen…

SAMME LOKALITET

Et vigtigt element vedr. lovbestemmelsen er ordene ”samme lokalitet”. Ved samme lokalitet forstås, virksomhedens geografiske forretningssted. Hvis en virksomhed har flere forretningssteder, er det forbruget ved de enkelte lokaliteter, der er afgørende for, om lokaliteten kan blive omfattet af en for-brugsregistrering. Forbruget og godtgørelsens størrelse skal dermed opgøres indenfor den samme lokalitet. Hvis virksomhederne har to eller flere afregningsmålere på samme lokalitet ses disse under ét.

ANMELDELSE, INDBERETNING MV.

Anmeldelse skal ske via www. Virk.dk ved benyttelse af blanket om registreringsanmeldelse. Det kan ske både elektronisk eller manuelt.

Virksomheder med flere lokaliteter, placeret på flere forretningssteder (flere geografiske lokaliteter) skal afgive registreringsanmeldelse for hvert forretningssted.

Virksomheder skal blandt andet oplyse hvad registreringen skal omfatte og størrelsen af forbruget pr. lokalitet de seneste 12 måneder. Hvis anmodningen ikke baseres på faktisk forbrug, men forventet forbrug skal dette fremgå af registreringsanmeldelsen.

Virksomhederne skal ved registrering afgive erklæring om at, de opfylder eller forventer at, opfylde betingelserne for forbrugsregistrering. SKAT kan kræve dokumentation for dette.

Som nævnt, skal virksomheder opgøre deres ikke- godtgørelsesberettigede andel af deres energifor-brug. Det skal ske senest den 15. i måneden efter den måned, hvor forbruget er sket. Derved er det en forudsætning for, at kunne anvende reglerne, at virksomheden har et grundlag for at opgøre, angive og betale den del af energiafgiften der ikke er godtgørelsesberettiget.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Det er energileverandøren der er ansvarlig for at måle den energi, der leveres til den forbrugsregiste-rede virksomhed. Derimod er det den enkelte forbrugsvirksomhed, der er ansvarlige for at foretage, eventuelle nødvendige målinger af energiforbrug i selve virksomheden.

For at kunne benytte reglerne om forbrugsregistrering, må virksomheden ikke være i restance med skatter og afgifter, på tidspunktet for anmeldelse til registrering. Registeringen kan efterfølgende ind-drages hvis virksomheden:

  • Ikke har afgivet rettidig angivelse
  • Har afgivet urigtig angivelse
  • Ikke rettidigt har indberettet skatter eller afgifter
  • Har været i restance med skatter og afgifter.

I sådanne tilfælde vil SKAT underrette energileverandøren og der kan først ansøges om registrering 12 måneder efter inddragelsen.

Virksomheder der har valgt at forbrugsregistre sig, men ikke længere opfylder betingelserne herfor, har pligt til at informere SKAT om det manglende registreringsgrundlag.

Hvad kan Søhøjlandets Regnskabskontor bidrage med? Søhøjlandets Regnskabskontor bistår gerne i forbindelse med at undersøge og registrere virksomhe-der hos Told- og Skatteforvaltningen vedr. forbrugsregistrering.

Omkring Nettoafgiften vil det være virksomhedens eget ansvar at foretage den løbende opgørelse og indberetning.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt