Strukturskadeerstatning - skattefri eller skattepligtig?

SKAT har i en længere periode intensiveret fokus på den regnskabsmæssige behandling af strukturskadeerstatninger. Strukturskadeerstatning har fra flere rådgiveres side været anset som skattefrie, som følge af, at strukturskaderne vurderes som varige skader – en opfattelse SKAT ved flere lejligheder har erkæret sig uenig i.

Først og fremmest er det vigtigt, at fastslå: Hvad er strukturskadeerstatning? Strukturskader på landbrugsjord opstår som følger af bl.a. anlægsarbejde, som kan omfatte nedgravning af elkabler ol. Erstatningen ydes for, at dække den forringelse af jorden, der opstår ved anlægsarbejdet, indtil jorden har gennemgået en ”restitution”. Ud fra denne fortolkning fremsættes strukturskader som noget midlertidigt, men kan skaderne være varige?

SKAT opfatter ud fra praksis strukturskader som kortvarige, hvor erstatningssummen træder i stedet for mistet skattepligtig indkomst. Det vil sige, at hvis en landmand for sin landbrugsjord modtager erstatning som følge af anlægsarbejde, er strukturskadeerstatningen ydet som kompensation for manglende markudbytter i en kortvarige periode – altså der ydes kortvarig afgrødeerstatning. Denne opfattelse fra SKAT underbygges af, at der med udspring i Landsaftale for el- og fiberanlæg på landbrugsjord (også kaldet Landsaftalen), indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi og Energinet.dk, sker erstatning på baggrund af lette, middel og svære strukturskader, og at der altså ikke sker bedømmelse af, om der er tale om varig karakter eller ej. Formuleringerne, samt de udbetalte erstatningssummer tyder på, at erstatningerne kun dækker midlertidige skader. Dette må også være begrundelsen for, at man i Landsaftalen giver mulighed for, inden for 5 år, at få vurderet skadens omfang igen, hvis man mener, at skadens omfang er større end først antaget. Skatteministeriet mener, at man først er i stand til at vurdere om skaden er af varig karakter efter 5 år. Derfor antager Skatteministeriet, at strukturskader er midlertidige. Hermed kan udledes, at Landbrug & Fødevarer har været impliceret i en aftale, som forringer muligheden for, at strukturskader kan behandles skattefrit.

Behandlingen af skattefrihed eller ej er nemlig bundet op på, hvor længe jorden tager om at ”restituere”. Diskussionen ang. skattefrihed eller skattepligtig strukturskadeerstatning tager sit afsæt i, om der er tale om erstatning for et indkomstgrundlag, eller om der er tale om varig skade af jorden.

Som udgangspunkt skal erstatning skattemæssigt behandles som det tab, erstatningen ydes for. Hvilket vil sige, at hvis erstatningen ydes for midlertidige tab på jorden, altså afgrødetab, skal erstatningen skattemæssigt behandles som salg af afgrøder. Modsat hvis erstatningen ydes for varige skader, er der ikke tale om afgrødeerstatning, men erstatning for værdiforringelse af fast ejendom. I sidstnævnte tilfælde sidestilles erstatningen som udgangspunkt med afståelse af fast ejendom, hvilket vil sige, at erstatningen behandles efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Som hovedregel medfører afståelse af landbrugsjord skattepligt. Undtagelsesvis kan erstatningen anses som skattefri, hvilket er tilfældet, hvor erstatningen ydes som led i ekspropriation, eller hvis formålet med erhvervelsen opfylder betingelsen for at ekspropriere ejendommen. Diskussionen om, hvor hurtigt jord ”restituerer” i forlængelse af anlægsarbejde, vil være uafklaret i denne artikel, men hvad skal være klarlagt er, at ud fra den praksis, som SKAT følger, med hjemmel i afgørelser fra de administrative klageorganer, skal strukturskader behandles som midlertidige skader regnskabsmæssigt. Herefter har lodsejeren mulighed for en omvurdering af skadens omfang i forhold til erstatningens størrelse samt fem år efter anlægsarbejdets ophør at få omvurderet skaden fra midlertidig til varig. Hvis skaderne kan anslås som varige, åbnes for mulighed for fuld skattefrihed. Det skal dog ske som følge af, at formålet med elselskabernes ”erhvervelse” opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt