Ny lejelov medfører skærpede krav for udlejer

Den 1. juli 2015 trådte en ny lejelov i kraft. Ændringerne i lejeloven medfører, at der b.la. fremover er flere administrative krav, samt at lejeren i flere henseender stilles bedre end før. Opfylder udlejer ikke loven, kan det have økonomiske konsekvenser. Vi har, i denne artikel, opridset nogle af de mest essentielle ændringer.

OBLIGATORISK IND- OG FRAFLYTNINGSRAPPORT

Lovændringen medfører et krav om, at der i forbindelse med ind- og udflytning skal laves et fælles eftersyn af udlejer og lejer. I den forbindelse skal der udarbejdes en skriftlig rapport, som b.la. in-deholder beskrivelse af gennemgang af lejemålets stand for hvert rum.

Udføres synet ikke ved indflytning, eller udleveres indflytningsrapporten ikke til lejeren, kan udle-jeren miste retten til at kræve istandsættelse af lejemålet.

Tips: Det er i forbindelse med ind- og udflytningsrapporter en god idé, at underbygge rapporten med billeddokumentation.

ISTANDSÆTTELSE AF LEJEMÅLET

Før lovændringen pr. 1. juli 2015 var det muligt for udlejer at indskrive i lejekontrakten, at lejer ved udflytning skulle istandsætte lejemålet. Dette kan udlejer af ejendomme med syv eller flere lejemål ikke efter lovændringen. Jf. den nye lov kan udlejer kun kræve, at lejeren dækker udgifter til en normalistandsættelse. Det betyder, at der kun kan ske krav om hvidtning, maling og tapetse-ring samt mellemslibning og lakering af gulve, hvis der er behov herfor.

Det påhviler udlejer at dokumentere, at der er konkret behov for istandsættelse.

I lejemål med maksimalt seks lejemål kan lejer fortsat påtage sig udvendig vedligehold.

LØBENDE VEDLIGEHOLD

Efter lovændringen fastslås det, at løbende vedligehold af ejendomme med syv eller flere lejemål ikke kan pålægges lejer, udover indvendig vedligeholdelse med maling, tapetsering og lakering. Derfor påhviler det udlejer at sørge for, at ejendommen er forsvarligt vedligeholdt, hvilket er uanset om der er hensat tilstrækkeligt dækkende midler til udvendig vedligehold. Vedligeholdelse fra ud-lejers side inkluderer b.la. vedligeholdelse af alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand og kulde. Samtidig påhviler det udlejer at sørge for vedligeholdelse af belysning af ejen-dommen og adgangsveje.

Reglerne om vedligeholdelse kan ikke fraviges til skade for lejer.

LØBENDE HUSLEJESTIGNINGER

Før lovændringen havde udlejer mulighed for at lade huslejerne stige med et bestemt beløb hvert år. Denne løbende stigning kaldes trappeleje. Efter ikrafttræden af den nye lejelov er det ikke læn-gere tilladt at benytte trappelejen. Nu skal udlejer bruge nettoprisindekset, hvilket er fastsat af Danmarks statistik, hvis huslejen skal stige over tid. Det er nogle komplicerede regler, der afhæn-ger af, om der udlejes efter omkostningsbestemt leje.

Dog vil aftaler om trappeleje, aftalt før 1. juli 2015, stadig være bindende.

OPTAGELSE AF LEJER

Hvis man udlejer en ejerlejlighed har man efter lovændringen mulighed for at opsige en lejer med et års varsel, hvis man selv skal bruge lejligheden, hvilket betyder at reglerne for lejligheder side-stilles med leje af hus.

BILLIGERE FORHÅNDSGODKENDELSE AF HUSLEJE

Prisen for at få forhåndsvurderet sin husleje i huslejenævnet bliver nedsat med 500 kr.

UDLEJERS UDLÆG FOR VARME, OPVARMNING AF BRUGSVAND MV.

Leverer udlejeren varme og opvarmning af brugsvand, kan udlejeren kræve sine udgifter til leje-rens forbrug og andel i andre udgifter refunderet. De nævnte udgifter kan ikke indeholdes i lejen. Er der ligeledes truffet beslutning om, at lejerens forbrug af vand og køling skal fordeles efter må-lere, kan udlejeren kræve sine udgifter til lejerens forbrug og andel i andre udgifter refunderet.

Hvis udlejer opkræver refusionsberettigede udgifter, skal der udarbejdes særskilt forbrugsregn-skab for:

  • Varme og opvarmning af brugsvand
  • Køling
  • Vand

 

UDLEJNING AF FRITIDSHUS OG SOMMERHUS

Efter lejelovens ikrafttræden den 1. juli 2015 er fritidslejemål ikke længere omfattet af lejeloven, hvorfor disse fremover vil være baseret på konkrete aftaler mellem udlejer og lejer.

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt