Gaver til medarbejderne

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Der er dog visse undtagelser for smågaver. 

SMÅGAVER

Mindre personalegoder og gaver fra arbejdsgiveren beskattes kun, hvis årets samlede gaver overstiger 1.000 kr. (skat- tefri bagatelgrænse i 2012). Den skattefri bagatelgrænse omfatter mindre gaver og påskønnelser som eksempelvis blomster, vin og chokolade. Hvis den samlede værdi af årets gaver overstiger 1.000 kr., er medarbej- deren skattepligtig af det fulde beløb og ikke kun af den del, der ligger ud over bagatel- grænsen.

Læs videre

Arbejdsgiverbetalt beklædning

Udgifter til tøj er som udgangspunkt en privat udgift. Hovedreglen er derfor, at en medarbejder, der får stillet tøj, sko el- ler anden beklædning til rådighed af sin arbejdsgiver, er skattepligtig af markeds- værdien heraf.

Der er tre undtagelser til hovedreglen om, at arbejdsgiverbetalt beklædning m.v. er skattepligtig

  • Egentligt arbejdstøj (såsom uniformer, kitler, sikkerhedsbeklædning)

  • Omfattet af bagatelgrænse på kr. 5.500

  • Særlige regler for ulønnede (bestyrelsesmedlemmer, medhjælpere i foreninger etc. kan under visse betingelser mod- tage eksempelvis sportsbeklædning uden skattemæssige konsekvenser). 

Læs videre

Moms - slutseddel, købe- og lejekontrakt

Ved handel med fast ejendom og biler bliver der ofte udarbejdet en slutsed-
del, købekontrakt eller lejekontrakt, som anvendes som bilag i bogføringen og dermed som dokumentation for moms- og skattemæssige fradrag.

I henhold til en dom fra Landsskatteretten kan der ikke godkendes momsfradrag på grundlag af en slutseddel, købekontrakt eller lejekontrakt. For, at der kan godkendes momsfradrag, skal der foreligge en faktura.

I forbindelse med leje af lokaler er det ikke tilstrækkeligt, at der foreligger en lejekon- trakt, hvoraf det fremgår, at lejen og evt. forbrugsafgifter er tillagt moms.

Læs videre

Hvad med arven?

Såfremt der ikke er oprettet testamente, fordeles arven i henhold til arvelovens bestemmelser. Arveloven er opdelt i 3 arveklasser, som er beskrevet nedenfor – den 4. ”arveklasse” er Statskassen.

FØRSTE ARVEKLASSE

I den første arveklasse befinder dine livsar- vinger sig, dvs. i første omgang dine børn. Er et af dine børn afgået ved døden, træder dit barns børn i stedet (altså dine børne- børn). Efterlader du dig både ægtefælle og børn, arver ægtefællen halvdelen og børnene halvdelen. Efterlader du dig alene ægtefælle, arver ægtefællen alt.

Læs videre

Loven om randzoner

Loven kan have stor betydning for den enkelte jordejer, da der skal lægges randzoner på 10 m omkring alle åbne vandløb, og søer større end 100 m2 , hvor der vil være forbud mod sprøjtning, gødskning og i det hele taget at dyrke jorden.

De skal udlægges senest 1.september, med mindre der er afgrøder på arealet, der først høstes senere.

Den ændrede lov om randzoner træder i kraft d. 1. september 2012. Der er stadig uafklarede forhold i bestemmelserne. Derfor bør man løbende holde øje på hjemmesiden: www.naturerhverv.fvm.dk

Læs videre

Udbringning af husdyrgødning

DER BLIVER IKKE GIVET DISPENSATION FOR NEDFÆLDNINGSKRAV. MILJØSTYRELSEN HAR UNDERKENDT LANDBRUGETS PÅSTAND OM AT NEDFÆLDNING I GRÆS PÅFØRER LANDBRUGET MIA TAB.

NYT! Udbringning af husdyrgødning er nu omfattet af krydsoverensstemmelse se nærmere her.

Læs videre

Kontakt os

  • Nørreskov Bakke 28, 8600, Silkeborg
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • 86 82 16 66
Søhøjlandets Regnskabskontor tilbyder udarbejdelse af regnskaber samt rådgivning indenfor finansiering, skat, driftsøkonomi, budgettering, social rådgivning, ejendomshandler, gårdråd/bestyrelser, miljørådgivning samt planteavlsrådgivning mv.

Copyright © 2020 Søhøjlandets Regnskabskontor. Alle rettigheder forbeholdt